Резервати в България

Природни паркове резервати в България

ТМ Райското пръскало
Маршрутът е един от най-популярните в парка – посещават го близо 7 000 души годишно. Поддържа се от Дирекцията на Национален парк Централен Балкан. Отправна точ...
seen7258
Резерват Беглика
На територията на резерват Беглика са установени редки и ендемични растения. Тук е установено единственото находище в България на алпийско сграбиче, известно, и...
seen2091
Резерват „Купена”
През резерват Купена преминава голямото вододелно било, което започва от връх Баташки снежник и се спуска на североизток между река Въча и Стара река. Склоновет...
seen4457
Ботаническият резерват „Острица”
Планът за управление на флористичното богатство на резерват Острица от 2002 г. дава възможност за използване на територията за научноизследователска работа, как...
seen2652
Национален парк Рила
Резерватите представляват 20% от общата територия на Национален парк Рила. Резерватът “Парангалица” и част от “Централен Рилски резерват” са вписани в Списъка н...
seen1730
“Парангалица”
В резерват Парангалица се опазват едни от най-старите смърчови гори в Европа, със средна възраст над 200 години. Те създават благоприятни условия за развитието ...
seen2671
“Централен Рилски резерват”
В Централен Рилски резерват иглолистните гори от бяла мура и смърч са най-слабо повлияни от човека. В субалпийския пояс преобладават клековите формации. В грани...
seen2359
Резерват “Ибър”
В резерват Ибър са установени са над 400 вида висши растения: рилска иглика, алпийска роза, трансилванска камбанка. Освен с растения резерватът е богат и на над...
seen2675
Резерват Витаново
На територията на резерват Витаново са установени 462 вида висши растения в 69 семейства и 264 рода. Те съставляват 48,9 процента от семействата в България. 30,...
seen1640
Резерват Бистришко бранище
Резерват Бистришко бранище обхваща горните течения на Бистришка и Янчевска река, които извират от каменните грамади под споменатите върхове. Включен е в листата...
seen2714
Резерват Средока
Голяма част от територията на резерват Средока се намира в Странджа и е заета от гори, сред които преобладават смесените насаждения – смесени дъбови или смесени...
seen2667
Резерват Лопушна
Лопушна е типичен горски резерват – горската растителност е представена предимно от смесени дъбови гори и гори от източен бук. Твърде характерна за резерватната...
seen1795
Страници: [1] 2 3 4