Резервати в България >> Резерват Силкосия

Резерват Силкосия

Информация | Kарта
seen
4480
facebook

Резервата е обявен с Постановление № 8485 от 29.06.1933 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти като "строго охранителна държавна гора "Горна Еленица - Силкосия" в землището на с. Българи и с. Кости, община Царево, област Бургаска, с площ 10 226 декара (1022,6 ха).

Той е типичен представител на горско-дървесните съобщества на Странджа. Растителното богатство на Резерват "Силкосия" е значително. Установено е (изследванията на Марков, Анчев и Пеев /1982 г./) наличие на 260 вида висши растения, разпределени в 63 семейства и 190 рода. От тях дървесните видове са 14, храстовите 17, многогодишните тревисти растения са 143, а едногодишните и двегодишните - 70. Това представлява 22.6 % от странджанската флора и придава висока стойност на защитената територия.
Установени са 16 вида реликтни и 3 вида ендемични растения.
Най-впечатляващи от горските формации от горун /Quercus polycarpa/ и източен бук /Fagus orientalis L./ и чисто източно букова гора с подлес от вечнозелени храсти с относителна първичност. По южните изложения на по-бедни почви се срещат сухоустойчиви формации от благун /Quercus frainetto ten/ с пирен /Erica arborea/.
Освен с тези представители се срещат още: странджанска зеленика /Rododendron ponticum/, лъжник /странджански дъб /Quercus hartwissiana/, понтийско вълче лико /Daphne pontica L./, бетински синчец /Scilla bithinica/, мушмула /Mespilus germanica/, източен лопух /Trachystemon orientale L./, чашкова звъника /Hypercum calycium/ и др.
В резервата се срещат и повече от 50 защитени животински вида на бозайници, птици, влечуги.
Резервата се охранява от РИОСВ - Бургас.