Резервати в България >> Резерват Витаново

Резерват Витаново

Информация | Kарта
seen
1695
facebook

Разположен е до северните склонове на главното Странджанско било в землището на Малко Търново и Бръшлян. Отстои на 9 км. от Малко Търново и на 5 км. от село Бръшлян. Площта му е 1 112,4 ха.

Високите части на резервата достигат 650 м.н.в. (връх Остра чука, Студената вода, Св. Илия – 563 м), което в съчетание с високите годишни валежи, около 1000 мм, го прави особено атрактивен. Резерватът е типично горски и специално източно-буков – над 40 процента от горите са чисто букови със средна възраст 100 години.

На територията му са установени 462 вида висши растения в 69 семейства и 264 рода. Те съставляват 48,9 процента от семействата в България. 30,5 процента от родовете и 12,8 процента от видовото разнообразие в страната. Дърветата и храстите са 47, а 421 вида са тревистите растения. Резерватът има висока консервационна стойност. В него се опазват ефективно популации на 26 терциерни реликти и 9 балкански ендемити. С природозащитен статус са 23 вида, като с категория "рядък" са 20 вида, а с категория "застрашен" – 3.

Голямото богатство са карстовите извори в Голямо и Малко Айдере и пещерните образования. Добре проучена е Братановата пещера с красиви зали и форми от сталактити и сталагмити. В чистите води но Айдере се среща балканска пъстърва. В този район е запазено едно от малкото естествени находища на благороден елен. В по-далечно минало вероятно е имало и мечки, ако се съди по останалите наименования на местности – Мечи дол, Мечкобиево, Мечовите поляни.