Резервати в България >> “Централен Рилски резерват”

“Централен Рилски резерват”

Информация | Kарта
seen
2528
facebook

“Централен Рилски резерват” в Рила планина е най-големият резерват в България. Площта му е 12 393,7 хектара и обхваща значителна територия около връх Мусала. Създаден е с цел да се съхранят горски, субалпийски и алпийски екосистеми, образуващи уникален природен комплекс. Резерватът е пример за опазване на биологичното разнообразие в планините на Централна и Южна Европа. Релефът във високите части е алпийски – скални зъбери, сипеи, прагове и др.

В този резерват иглолистните гори от бяла мура и смърч са най-слабо повлияни от човека. В субалпийския пояс преобладават клековите формации. Високата консервационна значимост на резервата се определя от уникалната реликтна (съществувала в минали геологични епохи) и ендемична (с ограничено географско разпространение) флора и фауна.

Многобройни са популациите на рилската иглика, петнистата тинтява, пролетното котенце, българското омайниче, крайснежното звънче. По северните склонове, над 2000 м. надморска височина, цъфти алпийската роза, един от малкото видове с вечнозелени листа в Рила.

Постоянни обитатели на резервата са мечката, златката, глухарът, лещарката, черният кълвач. В границите на “Централен Рилски резерват” е включен резервата “Маричини езера”, който запазва статута си на биосферен.