Резервати в България >> “Парангалица”

“Парангалица”

Информация | Kарта
seen
2850
facebook

Името на резервата е древно и идва от гръцката дума “прангалос” – забранен. “Прангалица” е резерват от 1933 г. и е обявен само един ден след най-стария резерват в България“Силкосия”. Резерватът е разположен върху част от югозападните склонове на Рила, на площ от 1509 хектара.

В него се опазват едни от най-старите смърчови гори в Европа, със средна възраст над 200 години. Те създават благоприятни условия за развитието на около 290 висши растения и много животински видове, защитени по закона и включени в Червената книга на България. От март 1977 г. резерватът е включен в Списъка на биосферните резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.