Резервати в България >> Резерват Беглика

Резерват Беглика

Информация | Kарта
seen
2385
facebook

Намира се в Родопите в подножието на Сюткя, по поречието на река Семиза. Обхваща територии с надморската височина между 1600 и 1900 м. Територията на резервата е изключителна държавна собственост. Резерватът е покрит от иглолистни гори, като преобладава смърчът (Picea abies) Резерват Беглика се явява едно от най - южно разположените съобщества на смърча в целия му ареал. В следствие на опожаряванията в миналото на места вторично са се развили съобщества от бял бор (Pinus sylvestris).

Средната възраст на гората се оценява на 130 години. Има отделни дървета на възраст над 170 години с диаметър на ствола до 80 см и височина 32 метра.

На територията на резерват Беглика са установени редки и ендемични растения. Тук е установено единственото находище в България на алпийско сграбиче, известно, и като ценралноалпийски клин (Astragalus alopecurus) - красиво защитено растение превърнало се в емблема на резервата, други редки и защитени растения, установени в резервата са: е срещащите се само в България родопската теменуга (Viola rhodopeia), български рожец (Cerastium bulgaricum); срещащите се само на Балканския полуостров родопско крайснежно звъниче (Soldanella rhodopaea), родопско омайниче (Geum rhodopaeum), Родопско великденче (Veronica rhodopaea), защитения вид черно френско грозде (Ribes nigrum) и др.

От едрите бозайници обитаващи резервата и имащи консервационно значение, трябва да се посочат кафявата мечка (Ursus arctos) и вълка (Canis lupus), а от птиците глухарят (Tetrao urugalis).