Реки >> Река Места

Река Места

Информация | Kарта
seen
3097
facebook

Места е река, която протича през югозападна България и през територията на Гърция. Образува се от сливането на реките Черна Места и Бяла Места, които извират от Рила. Преди сливането си двете реки текат през дълбоки речни долини със стръмни брегове. Реките се сливат североизточно от Якоруда.

След сливането на притоците Черна Места и Бяла Места, Места има по-полегати брегове, по които расте предимно широколистна растителност. Със спускането на юг на реката растителността по бреговете ѝ става значително по-рядка.

Територията на България реката напуска южно от село Годешево. Места напуска България през Хаджидимовския пролом. Най-големия си приток - река Доспат Места получава на територията на Гърция. Места е реката с най-голяма средна надморска височина измежду реките в България. Средната ѝ надморска височина е 1318 м. На гръцка територия са построени три язовира на река Места: Тисаврос, Платановриси и Теменос. Реката се влива в Егейско море с широка делта.