Къщи музеи >> Къщата на Евламбиус

Къщата на Евламбиус

Информация | Kарта
seen
8397
facebook

Къщата на Евламбиус е от типа на жилищните сгради, строени към 1850 година. Тя се намира до кръстовището пред църквата «Старата Митрополия». Фактически парцелът е ъглов, но къщата е застрое­на по изключение навътре от ъгъла, което е дало възможност да се обособи малък двор-градина . Първите й собственици са били по всяка вероятност търговци.

В най-долния етаж се помещават твърде ниската изба и складът, който поради срещуположните дву­крилни врати е добил вид на подлез . Избите се намират още по-ниско от склада и по средата са разделени с дървени подпори.

В първия етаж над избата е поместена група от три помещения (кухня, стая и килер), които могат да образуват самостоятелно жилище. Тия помеще­ ния са ориентирани към двора и имат слънчево изложение. До тях се стига както от входа откъм ули­ цата, намиращ се непосредствено до двукрилната врата за склада, така и от двора чрез еднораменна стълба до стената. Пред тия три помещения-се намира осветен от срещуположните си страни дълъг, но тесен салон.

Пространството над склада стига до пода на най- горния етаж. Вторият и третият етаж се свързват със стълба, която се намира в задната част на тесния салон, по-близо до входа откъм двора. Оттук започва изкачването за най-горния етаж; стълбата излиза в също такъв продълговат салон, само че с централно разширена част, в която по познатия вече начин са групирани всички врати.

Първият етаж служи фактически изцяло за задоволяване ма стопански нужди; вторият е използуван вече за жилище, но само отчасти. Той заема около половината от застроената квадратура. Едва най-горпият етаж се развива изцяло като жилищен — получавайки най-многобройни помещения и най-големи стаи.

Тая градация може да се проследи както в пространствената композиция на къщата, така и при архитектурното оформяване на различните фасади. Малкото каменно приземие към улицата е неразчленено. Вмъкнатият втори етаж има по-малки и по-просто оформени прозорци с хоризонтални железа пред целия отвор. Етажите към улицата са ясно очертани с второстепенни корнизи. Вследствие на наддаването на най-горния етаж във фасадата се чувствува силно хоризонтално членение. Участието на дървото като материал в силуетите на къщата е значително по-голямо, отколкото при двуетажните къщи. Това «стопля» до известна степен архитектурата и облекчава общото въздействие при значителната за улицата височина и сравнително по-големия обем на триетажната къща.

Къщата има стегната фасада към улицата . По концепция фасадите са подчертано асиме­ трични. Входовете откъм улицата образуват общ входен мотив, на който в етажа съответствуват трите прозореца на северозападната стая. По външните си стени останалите помещения имат групи от по -два прозореца. Прозорците на долния и на горния етаж са различни и отговарят на големината и зна­ чението на помещенията в тия етажи. И в двата етажа всички стени са дървено-паянтови. Всички прозорци на жилищните етажи са разположени стро­ го осово един под друг. В съотношението между при­ земието и етажа изпъква с височината си главният жилищен етаж.