Национален парк Централен Балкан

Национален парк Централен Балкан

Информация | Kарта
seen
6562
facebook
Национален парк Централен Балкан

Добре дошли сред дивата природа на Национален парк Централен Балкан!

Той е създаден през 1991 г., за да опазва завинаги в полза на човечеството неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Съгласно Конституцията на Република България и Закона за защитените територии, парковата територия е изключителна държавна собственост и по Закона за държавната собственост се управлява от Министерството на околната среда и водите и неговия регионален орган - Дирекцията “Национален парк Централен Балкан”.

Националният парк впечатлява с многообразие от пейзажи и живи форми. Високопланински ливади и пасища, непристъпни скални масиви, каньони и ждрела, водопади и страховити бездни рисуват дивата красота. Тук са съхранени представителни за Европа саморегулиращи се екосистеми.

Две трети от площта заемат вековните гори – букови, формиращи най-обширния защитен, относително неповлиян от човека буков масив в Европа, буково-елови, смесени иглолистни и широколистни. Обширна безлесна зона, създадена и поддържана през вековете с традиционната паша, покрива старопланинското било.

В Централен Балкан са установени над половината от растителните видове на България, близо две трети от лековитите й билки и 10 вида растения, които не могат да се видят другаде по света. Срещат над 220 вида птици, убежище намират величествените символи на родната природа - мечка, вълк, дива коза, благороден елен, царски орел.

Независимо от безспорната значимост на парка като богатство от видово многообразие, онова което го прави жизнено необходим са екологичните услуги, които той предлага на хората. Сравнително голяма по площ, с естествени саморегулиращи се екосистеми, защитената територия в целостта си е едно мироздание, даряващо блага на обществото - здравословен микроклимат, свеж и богат на кислород въздух, изобилна чиста, с питейни качества вода, лечебни растения и диворастящи плодове, естетическа наслада сред вълнуваща дива природа.

Централен Балкан е добро място и за туристите, защото парковата дирекция опазва дивата природа, но и създава условия на хората да й се наслаждават и да общуват с нея, без да я увреждат. Близо 470 км маркирани и поддържани пешеходни туристически маршрути отвеждат сред непознати места, предлагат срещи с планински обитатели в естествената им среда.

Информация на входовете в парка и резерватите запознава с правилата за поведение, необходими за приятно и безопасно пребиваване. Защитената територия предлага възможности за пешеходен туризъм, езда и велотуризъм, фотолов, наблюдение на растения и диви животни в естествената им среда. За отмора и възстановяване са изградени чешми, места за краткотраен отдих, бивакуване, палене на огън, погледни площадки. Екопътеки, интерпретирани маршрути и атракции помагат на посетителите да осмислят природата и да я преживеят по естествен, достъпен и вълнуващ начин.

Да разберат ролята на защитената територия като съхранена природна ценност, важна както за България, така и за света - като част от редица международни екологични мрежи, сред които Европейската мрежа PAN Parks и Федерация EUROPARC.

Подарете си пътешествие с приключения и наслада в райските кътчета на Централен Балкан!


За контакти и повече информация:
Дирекция “Национален парк Централен Балкан”
E-mail: office@centralbalkan.bg
www.centralbalkannationalpark.org
www.visitcentralbalkan.net
www.panparks.org/bg