Резервати в България >> Защитена местност „Пода”

Защитена местност „Пода”

Информация | Kарта
seen
2743
facebook

Защитена местност “Пода” е част от Мандренското езеро разположена непосредствено до Бургас, вляво от пътя за Созопол, на площ от 100,7 ха. През последните 50 години дейността на човека довежда до значителни изменения във външния облик на местността и днес на сравнително малката й площ се обособяват различни местообитания – сладководни, полусолени и свръхсолени, които осигуряват подходящи условия за живот на разнообразни организми.

Лопатарката е символът на “Пода”. Тук е единствената й колония по Черноморското крайбрежие, в която гнезди заедно с блестящият ибис, сивата, малката бяла и червената чапла. В интересния живот на колонията можете да погледнете от наблюдателната кула, разположена на вътре в местността и да се полюбувате на гнездящите кокилобегачи, рибарки, саблеклюни, речни дъждосвирци или да проследите полета на ловуващите тръстикови блатари.

В местността “Пода” са установени: 161 таксона низши растения, 231 вида висши растения, 168 вида безгръбначни, 6 вида риби, 14 вида земноводни и влечуги, 240 вида птици и 15 вида бозайници.

В югозападната част на местността е построен Природозащитният център “Пода”. Тук може да ползвате наличната оптика, стаята за гости, да гледате видеофилми за природата или да закупите сувенир за спомен. Природозащитният център е отправна точка за всички посещения в местността. Движейки се по маршрутната пътека с дължина около 2 500 м, почти през всички сезони имате възможност да наблюдавате повече от 20 вида птици, интересни влечуги и земноводни.