Резервати в България >> Каньон „Сухата река”

Каньон „Сухата река”

Информация | Kарта
seen
3901
facebook

Суха река започва с три ръкава от Франгенското и Добруджанското плато. Долината й е врязана в сарматските варовици на Добруджанската плоча и на места представлява каньон с високи до 50 м отвесни скали. Ширината на този каньон варира между 100 и 200 м, а дължината му до границата с Румъния е 120 км.

Характерни са запазените на места дъбови гори от цер, космат и виргилиев дъб; смесени широколистни гори с преобладание на цер, келяв габър и на места с мъждрян (Fraxinus ornus), ясен и липа. В ниските части с течаща вода са застъпени мезофилни и хигрофилни микротермални гори от дръжкоцветен и виргилиев дъб. Производната растителност е от храстови (Amygdaleta nanae) и тревни (Artemisieta albae, Agropyreta pectiniformae, Agropyreta blandsae, Brometa ripartii) степни и ксеротермни формации. От ксеротермните тревни формации са тези с преобладаването на белизма (Dichantieta ischaemi), луковична ливадина (Poeta bulbosae), садина (Chrysopogoneta grylli) и ефемери. Пустеещите земеделски земи са с мезоксеротермна тревиста растителност.

Установени са повече от 320 вида растения, в това число 16 редки и застрашени, включени в червената книга на България. Изключително голямо е разнообразието и на птиците /червен ангъч, египетски лешояд, малък креслив орел, бухал, белоопашат мишелов/.