Резервати в България >> Природен парк Българка – Габрово

Природен парк Българка – Габрово

Информация | Kарта
seen
2320
facebook

Българка е името на природен парк в България. Паркът е разположен по северните склонове на Стара планина и заема територии в централния и източния дял на Стара планина.

Паркът обхваща част от територията на общините Габрово и Трявна. Районът се характеризира с голямо разнообразие в релефа. Характерни за района са историческите забележителности, които се дължат на граничната роля на Стара планина в историята на Балканския полуостров. Голямото релефно разнообразие се дължи на местоположението на природния парк. Той заема териториите на прехода между стръмния релеф на Централния Балкан и значително по-ниския и полегат източен дял на Стара планина. Това разнообразие в релефа предполага и голямото разнообразие в флората и фауната на района. Това, както и особеното историческо значение на тези части от Стара планина довеждат до обявяването на местността за природен парк. Природен парк Българка е обявен на 9 август 2002 г. с цел опазването на характерните за Стара планина букови екосистеми, както и заради културно-историческото значение на района. В границите на Природен парк Българка се намира горното течение и изворите на река Янтра, както и на нейните основни притоци.